Sản Phẩm Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời

PV 300W

Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Canadian 300 W

PV 360W

Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Canadian 360 W

PV 390W

Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Canadian 390 W
Công Suất: 300W
Khối Lượng: 18.5kg
Hiệu Suất: 18.05%
Công Suất: 360W
Khối lượng: 22.5kg
Hiệu Suất: 18.15%
Công Suất: 390W
Khối Lượng: 22.5kg
Hiệu Suất: 19.66%
Tấm pin năng lượng mặt trời CanadianSolar Poly 410W
Công Suất: 410W
Khối Lượng: 22.5Kg
Hiệu Suất: 18.56%
Tấm pin năng lượng mặt trời CanadianSolar Mono 445W
Công Suất: 445W
Khối Lượng: 24.9Kg
Hiệu Suất: 20.14%