JD-6650 50W

Đèn Sử Dụng Năng Lượng Mặt Trời

Giá

$$$$$$

Thông Số Kỹ Thuật

Diện Tích Chiếu Sáng: 120m2
Thời Gian Chiếu Sáng 12h
Công Suất: 18W

JD-1960 60W

Đèn Sử Dụng Năng Lượng Mặt Trời

Giá

$$$$$

Thông Số Kỹ Thuật

Diện Tích Chiếu Sáng: 120m2
Thời Gian Chiếu Sáng 20h
Công Suất: 40W

JD-9960

Đèn Sử Dụng Năng Lượng Mặt Trời

Giá

$$$$$

Thông Số Kỹ Thuật

Diện Tích Chiếu Sáng: 210m2
Thời Gian Chiếu Sáng 16h
Công Suất: 14W

JD-9990S

Đèn Sử Dụng Năng Lượng Mặt Trời

Giá

$$$$$$

Thông Số Kỹ Thuật

Diện Tích Chiếu Sáng: 210m2
Thời Gian Chiếu Sáng: 18h
Công Suất: 52W